ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 52

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ

ประวัติความเป็นมาได้เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2527 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและม้ง รวม 4 หมู่บ้าน (13 หย่อมบ้าน) จำนวนประชากรกว่า 3,220 คน
ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตและส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล กาแฟ ภายใต้ระบบการเพาะปลูกมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมและพัฒนาด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง และยังมีการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอมห่อ คอสสลัด เบบี้คอส มะเขือเทศเชอร์รี บร็อกโคลี เชอร์วิล เซเลอรี่แอคดิล ตังกุยเกาหลี ทาราคอน ไทม์ โรสแมรี่ ยูเอสเอมิ้นท์ เลมอนไทม์ เสจ อิตาเลี่ยนพาร์สเลย์ แจแปนนิสมิ้นท์ เจอราเนียม เสาวรส อาโวคาโด พลับ พลัม มะม่วง ไฮเดรนเยีย สนซูงิ ปักษาสวรรค์ รัสคัส ยูคาลิปตัส สนช่อดาว แฟลกซ์สี ฟิโลเดน ดรอนซันนาดู ข้าว ถั่วอะซูกิ กาแฟ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --