ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 44

สวนป่าดอยบ่อหลวง

สวนป่าดอยบ่อหลวง เป็นสวนป่าโครงการที่ 5 โดยได้รับมอบพื้นที่สวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของกรม ป่าไม้ ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 324/2548 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยคณะกรรมการรับมอบพื้นที่สวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้ ตามค าสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ 73/2548 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 โดยมีพื้นที่ที่รับมอบ จ านวน 12,350 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูกทั้งหมดเป็น ไม้สน สามใบ จ านวน 15 แปลง

สวนป่าดอยบ่อหลวง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่ลาย ต. บ่อหลวง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่สานักงานเลขที่ 62 หมู่ 9 ต. บ่อหลวง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ ห่างจาก อุทยานแห่งชาติออบหลวง 20 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 145 กิโลเมตร

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --