ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 755

หน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 6 (แม่โถ)

หน่วยพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 6 (แม่โถ) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตําบลบอสลี อําเภอฮอด ตามเส้นทางสายฮอด-แม่สะเรียง ถึงกิโลเมตรที่ 55 แล้วแยกเข้าเส้นทางไปแม่โถอีก 16 กิโลเมตร มีสถานที่น่าเที่ยว หลายแห่ง เช่น บ่อน้ำแร่ (ตรงทางแยกเขาอําเภอแม่แจม) สวนสนบ่อแก้ว (กิโลเมตรที่ 36) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) และกะเหรี่ยง ทัศนียภาพโดยรอบ และแปลงทดลองการปลูกดอกไม้เมืองหนาว ฯลฯ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --