ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 545

บ้านมณีพฤกษ์

บ้านมณีพฤกษ์ เป็นหมู่บ้านของ ชาวม้ง และ ชาวลัวะ ที่เป็นพื้นที่สู้รบในสมัยที่มีความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมืองอย่างรุนแรง ต่อมาโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เข้ามาพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริมอาชีพให้ชาวไทยภูเขา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการให้ชาวบ้านปลุกกาแฟเพื่อช่วยลดการทำไร่เลื่อนลอย กาแฟมณีพฤกษ์ จึงมีคุณภาพอยู่ในระดับแถวหน้าของกาแฟน่าน