ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 838

วัดพระธาตุเบ็งสกัด

วัดพระธาตุเบ็งสกัด พระธาตุเบ็งสกัดสร้างตั้งแต่สมัยที่ศูนย์กลางเมืองน่านอยู่ที่เมืองปัว ภายในวัดมีศิลปะที่น่าชมคือซุ้มประตูศิลปะล้านช้างที่สวยงาม สะท้อนถึงอิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างที่แผ่มาถึงบริเวณนี้  ศาลาจารึกภาษาขอมโบราณระบุว่า ในปี พ.ศ. 1875 พระยาภูคาต้องการสร้างเมืองใหม่ให้บุตรปกครอง จึงให้คนไปแสวงหาพื้นที่จนพบเมืองปัวที่อยู่ทางทิศตะวันตกมีชัยภูมิที่ดี ห่างจากเมืองย่างของพระองค์ 6 กม. จึงทรงสร้างเมืองวรนครอันเป็นเมืองน่านสมัยแรกขึ้น ต่อมาชาวเมืองไปพบลานดินแห่งหนึ่งมีบ่ออยู่ตรงกลาง เมื่อน้ำไม้หย่อนลงไปในบ่อ ไม้จะขาดเป็นท่อน จึงเชื่อว่าในดินมีสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ฝังไว้ พระยาภูคาจึงโปรดให้ปั้นก้อนอิฐเพื่อก่อเจดีย์ครอบไว้และชาวเมืองก็ตั้งชื่อว่า เบ็งสกัด อันหมายถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากบ่อดิน

-- ดูเพิ่ม --