ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 724

วัดหนองแดง

วัดหนองแดง วัดของชาวไทยลื้อซึ่งมีวิหารเก่าแก่ เป็นลักษณะเรียบง่ายและสวยงาม สันนิษฐานไว้ว่าวัดแห่งนี้สร้างมาเมื่อปี พ.ศ.2330 โดยศรัทธาร่วมกันของชาวบ้านไทลื้อ และ ชาวไทพวน ภายในวิหารมีศิลปวัตถุที่มีคุณค่ามากมาย เช่น พระประธาน

-- ดูเพิ่ม --