ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,038

กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ

กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ เป็นแหล่งที่ชมเกษตรกรรมไร้สารพิษก ก่อนหน้านี้เล็งเห็นโทษภัยของการเกษตรที่เคยใช้สารเคมีในการเพาะปลูกซึ่งให้โทษทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมโดยรวม จึงหันมาช่วยกันใช้สารจุรินทร์ทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ตามธรรมชาติในการปลูกผักจนกระทั่งประสบความสำเร็จ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --