ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,462

ถ้ำโต๊ะหลวง

อยู่ในเขตบ้านนบ ตำบลคลองหินมีลักษณะเป็นถ้ำซ้อนกันอยู่ถึง 3 ชั้น แต่ละชั้นมีหินงอกหินย้อยรูปร่างคล้ายองค์พระบ้าง คล้ายนาคบ้าง เข้าใจกันว่าถ้ำแห่งนี้เป็นที่สถิตของเจ้าพ่อโต๊ะหลวง จึงได้ชื่อว่าถ้ำโต๊ะหลวง

-- ดูเพิ่ม --