ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,911

ภูฟ้า

ภูฟ้า

พระเทพฯมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ราษฏรในพื้นที่เป้าหมาย คือ อ.บ่อเกลือ และอ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ราษฏรมีรายได้ มีอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมชาวเขาท้องถิ่นให้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน เปิดบริการเวลา 08.00 ถึง 16.00 น.


ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

ภายในศูนย์ฟ้าพัฒนา

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

ภูฟ้า

ภูฟ้า

บรรยากาศรอบๆ ภูฟ้า

บริเวณรอบๆ ภูฟ้า

ภูฟ้า

ภูฟ้า

ภูฟ้า

ภูฟ้า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --