ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 6,002

วัดอรัญญิกาวาส

วัดอรัญญิกาวาส

วัดอรัญญิกาวาส ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔ กิโลเมตร เดิมชื่อ "วัดเจริญธรรมวิหาร" เป็นวัดที่สร้างมาแต่สมัย โบราณ ปัจจุบันวัดนี้มีเนื้อที่ ๗๓ ไร่ ๒ งาน ๔๘ วา วัดนี้ เป็นวัดโบราณสมัยขอม ประมาณศตวรรษที่ ๑๐ ถึง ๑๖ มีปูชนียสถาน คือ ปรางค์ขอม-เขมร ที่นับถือศาสนา พราหมณ์

   ภายในวัดมีปรางค์ใหญ่และ ปรางค์เล็ก ๔ มุม ปรางค์ใหญ่อยู่กลางสูงประมาณ ๑ เส้น เศษ (๔๐ เมตร) หลังปรางค์มีพระนอนทำด้วยหินแดงก้อน ใหญ่ ๆ เรียงก่อเป็นรูปพุทธบรรทมตะแคงขวา ยาวประมาณ ๑๒ ศอกเศษ (๖ เมตร) สมัยลพบุรี ประมาณศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ เดิมเป็นวัดร้างมานาน

  พระนอนวัดอรัญญิกาวาสสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๐ – ๒๐๓๕ เป็นลักษณะหินทรายแดง มีความยาว ๑๕ วา ทำการบูรณะซ่อมแซมใหม่ โดยการสร้างครอบองค์จริง องค์ที่สร้างใหม่ มีความยาว ๓๐ วา ทำการบูรณะโดยท่านเจ้าพระคุณ พระมหาสมณวงค์ (แท่น) ครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ และทำการบูรณะเสร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในสมัยของพระครูมงคลเจติยานรักษ์ (พระไฝ นาคาเสโน)

 
วัดอรัญญิกาวาส  ราชบุรีวิวมุมสูงด้านบนวิวทุ่งนาด้านหน้าวิวด้านบนวิวพระปรางค์จากด้านบนพระนอนมีขนาดที่ยาวมากพระอุโบสถวัดอรัญญิกาวาส  ราชบุรีวัดอรัญญิกาวาส  ราชบุรีพระนอน