ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,106

สระน้ำโกสินารายณ์

สระน้ำโกสินารายณ์

เป็นสระน้ำโบราณ ใกล้ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง จากหลักฐานการค้นคว้าทางโบราณคดีแสดงว่าเคยเป็นเมืองโบราณมาแต่สมัยเก่าซึ่งได้ขุดพบพระกร ของพระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวรทำด้วยหินทรายแดง 5 พระกรถือพระคัมภีร์ ลูกประคำ และดอกบัวกับพระบาทของพระโพธิสัตย์คู่หนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ได้ ประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ


สระน้ำโกสินนารายณ์ ราชบุรีสระน้ำโกสินนารายณ์สระน้ำโกสินนารายณ์  ราชบุรี สระน้ำโกสินนารายณ์