ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,212

ศูนย์อนุรักษ์กลางโครงการ อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์

ศูนย์อนุรักษ์กลางโครงการ อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์

อยู่ในกองเรือภาค 3 ทับละมุ จัดตั้งเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล แก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป โทร. (076) 443299 411284 ต่อ 1157


ศูนย์อนุรักษ์กลางโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 

ประตูทางเข้า

หน้าตึก

ทางเข้าศูนย์อนุรักษ์กลางโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์

 
ที่เที่ยวแนะนำ