ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 939

วัดคีรีเขต

วัดคีรีเขต

วัดคีรีเขต ตั้งอยู่ที่ตำบลตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นวัดแห่งแรกของเมืองตะกั่วป่า สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2436 แต่เติมนั้นเป็นเพียงที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ ต่อมาจึงได้พัฒนาจนมีฐานะเป็นวัด และมีผู้เรียกชื่อหลายชื่อ เช่น วัดควรป้อม, วัดควนชายเขา, วัดควนเจดีย์, วัดลุ่ม, วัดตลาดใต้ กระทั่งในปัจจุบันใช้ชื่อ วัดคีรีเขต หรือวัดพระธาตุคีรีเขต และเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุประจำเมืองตะกั่วป่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2462
สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ พระโอสถก่ออิฐปูนเรียบง่ายแบบท้องถิ่น มีหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องว่าวซีเมนต์ ภายในประดิษฐษนพระพุทธรูป ทองเหลือง รอบอุโบสถมีใบเสมาทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงดอกบัวตูม และยังมีเนินโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ฐานก่อด้วยปูนและทรายอัดเป็นชั้น เช่นเดียวกับกำแพงจวนเจ้าเมืองตะกั่วป่า

วัดคีรีเขต

วัดคีรีเขต

วัดคีรีเขต

วัดคีรีเขต

รุูปวัดคีรีเขต

รุูปวัดคีรีเขต

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัดคีรีเขต

วัดคีรีเขต

วัดคีรีเขต

วัดคีรีเขต

ที่เที่ยวแนะนำ