ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,134

รูปปั้นพระนารายณ์

รูปปั้นพระนารายณ์

ประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  52  ตอนที่  75  วันที่  8  มีนาคม  2478

เทวรูปพระลักษณ์ องค์จำลอง ซึ่งองค์จริงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โดย รูปปั้นพระนารายณ์  คือ พระวิษณุปางมัธยมโยคะสถานกมูรติ 4 กร  ประทับยืน  เป็นประติมากรรมลอยตัว   ขนาดสูง  235 กว้าง  85  เซนติเมตร   หนา  25  เซนติเมตร    ลักษณะ  พระวรกายสมส่วน  บั้นพระองค์คอด  พระโสภีพาย  พระพักตร์สี่เหลี่ยม  พระเนตรมองตรง  พระนาสิกใหญ่  พระโอษฐ์หนา  พระหัตถ์ขวาหลังหักหายไป   พระหัตถ์ขวาหน้าแสดงปางประทานอภัย  พระหัตถ์ซ้ายหลังหักหายไป  พระหัตถ์ซ้ายหน้าทรงท้าวที่พระโสณี ทรงสวมกีรีฏมุกุฏทรงสูงสอบเข้าทางด้านบนประดับด้วยลายวงแหวน  ทรงพระภูษาโจงกรอมข้อพระบาทจีบเป็นริ้วและขมวดเป็นปมชักชายขึ้นด้านบน และคาดรัดประคตซึ่งตกแต่งด้วยสายลูกประคำทับ คาดผ้าคาดพระโสณีตามแนวนอนซึ่งผูกเป็นโบที่พระปรัศว์แล้วคาดผ้ารูปโค้งที่ต้นพระเพลา ตกแต่งพระวรกายด้วยกรองศอ พวงประคำ พาหุรัด ทองพระกร และพระธำมรงค์  พร้อมกับทรงคาดสายยัชโญปวีตทับสายอุทรพันธะ 

 
หน้ารูปปั้นพระนารายณ์

ที่เที่ยวแนะนำ