เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,980

9 วัด ลำปาง บอกเลยสายบุญไม่ควรพลาด

9 วัด ลำปาง บอกเลยสายบุญไม่ควรพลาด

1. วัดพระธาตุดอยพระฌาน
เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ เป็นวัดที่อยู่บนเขา มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอแม่ทะที่หาดูได้ยาก และที่สำคัญยังเป็นพื้นที่เงียบสงบ

 

2. วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
เป็นวัดที่สร้างขึ้นบนยอดเขา บนยอดเขามีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่แวะมาเที่ยว

 

3. พระธาตุลำปางหลวง
เป็นโบราณสถาน ประดิษฐาน พระแก้วมรกต ซึ่งเป็ฯที่เคารพสักการะของชาวลำปาง และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศแวะเวียนมาไม่ขาดสาย

 

4. พระธาตุจอมปิง
เป็นวัดโบราณ มีความมหัศจรรย์ของการเกิดเงาสะท้อนเป็นภาพสีธรรมชาติขององค์พระธาตุ ภายในพระอุโบสถตลอดเวลาที่มีแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน

5. วัดปงยางคก
เป็นโบราณสถานที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน มีอายุราวๆ 1,000 ปีมาแล้ว มีวิหารจามเทวี ที่สวยงาม

6. วัดประตูป่อง
เป็นวัดที่ค่อนข้างเกาแก่สร้างในปี พศ.2409 โบสถ์เป็นศิลปะจีนผสม แล้วที่สำคัญประตูเมืองโบราณ มีซากหอรบสมัยพระยากาวิละครองนครลำปาง

7. วัดป่าฝาง
เป็นวัดที่มีความงดงามด้วยพระเจดีย์ใหญ่สีทองสุกปลั่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพม่าเมื่อประมาณ พ.ศ. 2449 วิหารเป็นเรือนไม้ทั้งหลังขนาดใหญ่

8. วัดพระเจ้าทันใจ
เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วิหารเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจพระพุทธรูปเก่าแก่ในสมัยเชียงแสน

9. วัดพระแก้วดอนเต้า
เป็นวัดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมแนวล้านนา เจดีย์ล้านนาขนาดใหญ๋ วิหารพระนอน และพระมณฑปยอดปราสาทศิลปแบบพม่ามีความงดงามมาก