ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,717

วัดพระเจ้าทันใจ

วัดพระเจ้าทันใจ

วัดพระเจ้าทันใจ ภายในวัดมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ซึ่งล้วนเป็นอาคารที่ผาติกรรมมาจากที่ต่างๆ แล้วมาสร้างประกอบขึ้นใหม่ เช่น หอพระธรรม หรือหอพระไตรปิฎก ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน ยุ้งข้าวที่ใช้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจพระพุทธรูปเก่าแก่ในสมัยเชียงแสน ให้ผู้ศรัทธาได้กราบนมัสการด้วย โดยพระเจ้าทันใจ นั้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน เป็นพระประธานของวัด เหตุที่ได้ชื่อว่าพระเจ้าทันใจ เพราะมีเรื่องราวเล่าว่า ช่างสามารถหล่อได้สำเร็จได้ทันใจช่างภายในวันเดียว เดิมพระเจ้าทันใจประดิษฐานในวิหารไม้ ต่อมามีพ่อเลี้ยงทำไม้ในป่าทางภาคเหนือคนหนึ่ง มาบนบานให้กิจการรุ่งเรือง เมื่อได้ผลตามอธิษฐานแล้วจึงได้รื้ออาคารไม้ของเดิมทิ้ง แล้วสร้างวิหารคอนกรีตอย่างภาคกลาง เช่นที่เห็นในปัจจุบันขึ้นแทน


พระอโบสถ วัดพระเจ้าทันใจ

ซากปูนปั้นพระพุทธรูปสมัยหริกุญไชย

วัดพระเจ้าทันใจ พระธาตุ

ศาลนี้จะตั้งอยู่ตรงประตูทางเข้า

วัดพระเจ้าทันใจ