ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,406

บ้านเหมืองแพร่

บ้านเหมืองแพร่

บ้านเหมืองแพร่ เป็น จุดแรกของภาคอีสาน ตั้งอยู่ที่บ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว จ.เลย มีแม่น้ำเหืองเป็นแนวเขตแดนไทย ลาว ฝั่งลาวก็เรียกว่าบ้านเหมืองแพร่ อยู่กับเมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี แต่คนฝั่งไทยมักจะเรียกว่า บ้านฟากน้ำ แม่น้ำเหืองความกว้างไม่ถึง8เมตร ก่อนที่จะไหลไปบรรจบแม่น้ำโขงที่ภูคกงิ้ว อ.ท่าลี่ จ.เลย


บ้านเหมืองแพร่ มีแม่น้ำเหืองเป็นเขตแดนไทย - ลาวจุดตรวจบ้านเหมืองแพร่เม็ดถั่วร้านค้า ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากป่า เหล้า ยาดอง อุปกรณ์ในครัวเรือนเผือก