ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต, เลย

เลย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่อนไปทางภาคเหนือ สถานที่ตั้งตัวเมืองอยู่ท่ามกลาง ภูเขาน้อยใหญ่ ดินฟ้าอากาศคล้ายกับภาคเหนือ คือมีอากาศหนาวเย็นมีหมอกปกคลุมอยู่เสมอ เป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่อากาศเคยหนาวจัดจนอุณหภูมิลดลงถึงศูนย์องศาเซลเซียสbird6.jpg (3322 bytes)

action.gif (910 bytes) ภูมิศาตร์และเขตการปกครอง

เลยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 520 กม. มีพื้นที่ 11,426.612 ตรกม. แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง อำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน อำเภอท่าลี่ อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูกระดึง อำเภอนาแห้ว อำเภอนาด้วง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว กิ่งอำเภอเอราวัณ และกิ่งอำเภอหนองหิน

action.gif (910 bytes) อาณาเขต

ทิศเหนือ             ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้                 ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย และหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก

action.gif (910 bytes) ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

อำเภอวังสะพุง 23 กม. อำเภอผาขาว 70 กม.
อำเภอนาด้วง 32 กม. อำเภอภูกระดึง 73 กม.
อำเภอเชียงคาน 47 กม. อำเภอด่านซ้าย 82 กม.
อำเภอท่าลี่ 47 กม. อำเภอปากชม 90 กม.
อำเภอภูหลวง 49 กม. อำเภอนาแห้ว 125 กม.
อำเภอภูเรือ 50 กม. กิ่งอำเภอเอราวัณ 50 กม.
    กิ่งอำเภอหนองหิน 50 กม.