ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,994

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และเพื่อเป็นการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบ 400 ปี แห่งชัยชนะที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกรีฑาทัพผ่านกาญจนบุรีไปทรงยึดกรุงหงสาวดี เมื่อปี พ.ศ. 2142 สถานที่ตั้งพระบรมราชนุสาวรีย์เป็นสถานที่เชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำสงครามยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า หลักฐานที่ค้นพบเต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่ใช้ในการทำสงคราม ทั้งเครื่องศาสตราวุธ เครื่องประดับช้างม้า ลูกประคำม้า เครื่องประดับช้าง ตราม้าศึกและกระสุนปืน

พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นพระบรมรูปประทับช่วงบนพระคชาธาร พระแสงดาบพาดพระเพลา นายควาญช้างและท้ายช้างประกอบขนาดเท่าครึ่งของครึ่งพระองค์จริง น้ำหนักวัสดุทองเหลืองที่ใช้ในการจัดสร้างประมาณ 20 ตัน งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินประมาณ 50 ล้านบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชนุสาวรีย์ เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546

ย้อนรอย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ย้อนรอย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทางเข้า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทางเข้า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ซุ้มประตู สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ซุ้มประตู สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ไก่ชน สำหรับแก้บน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ไก่ชน สำหรับแก้บน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จุดกราบไหว้

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จุดกราบไหว้

ด้าข้างของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ด้าข้างของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ด้านหน้า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ด้านหน้า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ไก่ชนตัวใหญ่ ๆ ด้านหน้าของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ไก่ชนตัวใหญ่ ๆ ด้านหน้าของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --