ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,276

วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2513 เป็นวัดใหญ่ สมัยก่อนมีชุมชนไทยใหญ่อยู่เรียกว่า วัดเงี้ยว หรือ วัดช้างมูบ เวลานี้มีการบูรณะเจดีย์ โบราณณของวัด พบจารึกบนแผ่นเงินจารึกเป็นภาษาพม่าแปลออกมาเป็นผู้สร้างจากเจดีย์ โบราณวัด ภาษายังมีปรากฎอยู่เป็นศิลปะผสมระหว่างพม่าและล้านนา


วัดมิ่งเมือง

วิหารภายในวัดมิ่งเมือง

ภายในวัดมิ่งเมือง

ภายในของวิหารวัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง

วิหารภายในวัดมิ่งเมือง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --