ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก,เชียงราย

อำเภอเมือง
กองหลวง 196/3 ถนนธนาลัย โทร 053-712834 (ผ้าไหม, สินค้าไทลื้อ)
ดอยดินแดง 49 หมู่ 6 บ้านป่าอ้อ ต.นางแล โทร 053-711193 (เครื่องปั้นดินเผา)
บัวละวง 498/9 ถนนอุตรกิจ ข้างโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โทร 053-740241 (ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องประดับเงิน)
พิพิธภัณฑ์และหัตถกรรมชาวเขา 620/25 ถนนธนาลัย โทร 053-719167, 053-711475 (ผลิตภัณฑ์ชาวเขา ผ้าพื้นเมือง)
ไม้มุงเงิน 891 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง โทร 053-714877 (เครื่องเงิน, เครื่องไม้)
ไม้หวาน 891/1 ถนนเจ็ดยอด อ.เมือง โทร 053-713509 (เครื่องไม้, ไม้แกะสลัก)
สุจินต์หมูยอ 425/8 ถนนบรรพปราการ โทร 053-712477, 053-715209 (ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง แหนม หมูยอ)
ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย 275 หมู่ 5 ถนนเชียงราย-แม่จัน ต.ริมกก โทร 053-713355 (เครื่องปั้นดินเผา, ผ้าฝ้าย)
อำเภอแม่จัน
กมลศิริ 120/1 ถนนพหลโยธิน ต.แม่คำ อ.แม่จัน โทร 053-779044 (พรม, ผ้าฝ้าย)
เบอร์รี่เฮ้า บ้านริมคำ อ.แม่จัน โทร 053-779055 (ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย)
เรืองศรี 25 หมู่ 3 ต.แม่คำ อ.แม่จัน โทร 01-952-6120 (ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย)
อำเภอเวียงป่าเป้า
เตาเผาเวียงกาหลง 203/2 หมู่ 1 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า โทร 053-781056 (เครื่องปั้นดินเผา)

 

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --