ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,984

หมู่บ้านม้ง ดอยช้าง

หมู่บ้านม้ง ดอยช้าง

ชนเผ่าม้ง ได้เข้ามาอาศัยอยู่ก่อนปี พ.ศ. 2400 ตามหลักฐานที่จารึกไว้ในแผ่นทอง ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณพุทธอุทยาน ที่ชาวม้งเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัย เพราะเป็นพื้นที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นสถานที่ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส  มีสภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชต่างๆ ปัจจุบันยังมีพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งที่มีอายุประมาณ 80-90 ปี เดินทางมาเยี่ยมถิ่นกำเนิดอยู่ทุกปี และในปี พ.ศ. 2458 ชนเผ่าลีซอ ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณบ้านดอยช้างตามหลักฐานที่จารึกไว้ในศาล เจ้าของชนเผ่าลีซู


บ้านเรือนภายในหมู่บ้านม้ง

ทางเดินสัญจรภายในหมู่บ้านม้ง

ชาวบ้านในหมู่บ้านม้ง

หมู่บ้านม้ง

บ้านเรือนของผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านม้ง

หมู่บ้านม้ง

บรรยากาศรอบๆ หมู่บ้านม้ง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --