ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,761

หอแห่งแรงบันดาลใจ

หอแห่งแรงบันดาลใจ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการปรับปรุงหอพระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเปลี่ยนเนื้อหานิทรรศการเป็น "หอแห่งแรงบันดาลใจ" ถ่ายทอดพระราชจริยวัตรในการทำงาน และพระวิริยะอุตสาหะที่มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทย โดยหวังให้ผู้เข้าชมได้เกิดแรงบันดาลใจ ยึดมั่นในความดี คิดดี ประพฤติปฏิบัติดีเท่าที่ตนเองจะสามารถทำได้ เพื่อพลังแห่งความดีนี้ จะได้ผลิดอกออกผลบานสะพรั่งไปทั่วทุกหนทุกแห่ง เช่น ราชสกุลมหิดลที่เปรียบเสมือนหยดน้ำหยดเล็กๆ ที่ค่อยๆ หลั่งริน สร้างแรงกระเพื่อม ดับร้อน และบันดาลความชุ่มชื่นผาสุกไปทั่วแผ่นดินไทยหอแห่งแรงบันดาลใจบรรยากาศรอบๆ หอแห่งแรงบันดาลใจ

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ เริ่มมาจาก จุดเล็กๆ เสมอ

เกียรติยศไม่ได้มาจากชาติกำเนิด

สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ปัญหา ปัญหาอาจไม่ใช่สิ่งที่เห็นถ่ายทอดพระราชจริยวัตรในการทำงาน โดยหวังให้ผู้เข้าชมได้เกิดแรงบันดาลใจ และคิดดีหอแห่งแรงบันดาลใจหอแห่งแรงบันดาลใจพระราชกรณียกิจ กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล"หน้าที่ที่แท้จริง" ข้อความบางส่วนจากพระราชนิพนธ์ "เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์""ความอดทนอดกลั้น" ข้อความบางส่วนจากหนังสือ "ดั่งสายธาร ศรีนครินทร์แห่งแผ่นดิน"

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - ม.ค. ทุกปี

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --