ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,850

บ้านอาข่าป่ากล้วย

บ้านอาข่าป่ากล้วย

บ้านอาข่าป่ากล้วย มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 62 ครอบครัว บนเนินเขา ทะเลภูสลับซับซ้อน กว้างขวาง สวยงาม มองได้รอบทิศ ลมเย็นสบาย มีระบบประปาและไฟฟ้าเข้าถึง ถนนลาดยางตัดผ่าน บริเวณใกล้เคียงมีสวนไม้ดอก ไม้ประดับเมืองหนาว กลางสวนมีงานประติมากรรม ของนางมิเซียม ยิบอินซอย โดยสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงพระราชทานชื่อว่า ความต่อเนื่อง สื่อถึงการทำงานใดๆ จะสำเร็จได้ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เเละอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านคือปลูก ชา กาแฟ ส่งขายเพื่อเลี้ยงชีพอีกด้วย

 

ทิวทัศน์รอบๆ บ้านอาข่าป่ากล้วย

ทิวทัศน์รอบๆ บ้านอาข่าป่ากล้วย

เป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 60 ครอบครัว

เป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 60 ครอบครัว

บรรยากาศใกล้ๆ ภายในหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย

บรรยากาศใกล้ๆ ภายในหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย

บ้านอาข่าป่ากล้วย

บ้านอาข่าป่ากล้วย

บ้านเรือนของผู้ที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย

บ้านเรือนของผู้ที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย

บ้านอาข่าป่ากล้วย

บ้านอาข่าป่ากล้วย

บ้านอาข่าป่ากล้วย

บ้านอาข่าป่ากล้วย

บรรยากาศรอบๆ หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย

บรรยากาศรอบๆ หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย

ถนนภายในหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย

ถนนภายในหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย

เมล็ดกาแฟ ตากแดด

เมล็ดกาแฟ ตากแดด

เมล็ดกาแฟ ที่คัดออกใส่ถุง

เมล็ดกาแฟ ที่คัดออกใส่ถุง

ใบชา ตากแดด

ใบชา ตากแดด

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --