ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 817

ศูนย์ศิลป์สิรินธร

ศูนย์ศิลปะ อยู่ที่ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางงานศิลปะของเด็กและเยาวชน ด้วยความคิดของครูสังคม ทองมี ที่เห็นว่าเด็กต่างหวัดขาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนางานศิลปะ หากมีสถานบันซึ่งเป็นศูนย์กลางงานศิลปะของเด็กและเยาวชนในชนบทรวมทั้งเป็นแหละการเรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะของชนบท ก็น่าจะเป็นกาารส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีศักยภาพดีขึ้น

อาคารศูนย์ฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 6 ไร่ มีทั้งหมดสี่หลัง ภายในจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ ที่น่าสนใจ

- ห้องพิพิธภัณฑ์

- ห้องจัดแสดงงานนิทรรศการหมุนเวียน

- ห้องเรียน