ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 946

พระธาตุดินแทน

พระธาตุดินแทน เป็นพระธาตุที่มีลักษณะแตกต่างกับพระธาตุองค์อื่นโดยสิ้นเชิง เพราะไม่ได้ก่ออิฐถือปูนอย่างที่เคยเห็นกันแต่สร้างขึ้นจากดินที่มีผู้ศรัทธานำมากองทับถมกันเป็นเวลานานกว่า 200 ปี จนภูเขาดินขนาดใหญ่ เป็นที่สักการบูชาของชาว อ.นาแห้ว จนมาถึงทุกวันนี้