ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 684

ล่องเรือเที่ยวลำน้ำกก

แม่น้ำกก มีต้นน้ำอยู่ในบริเวณเทีอกเขาชายแดนพม่า ไหลเข้าเขตไทยที่ท่าตอน ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายไป
บรรจบกับแม่น้ำโขงที่บ้านสบกก เชียงแสน มีความยาวทั้งสิ้น 130 กิโลเมตร มีบริการตั้งแต่เวลา 07.00-16.30 น.

ท่าตอน จากเชียงใหม่มีวิ่งประจำทางระหว่างท่าตอน-เชียงใหม่ วันละหนึ่งเที่ยว ออกเวลา 12.30 น.(เบอร์โทรศัพท์ 053-373224)
ท่าเรือCR จากเชียงรายจะออกเวลา 10.30น.(เบอร์โทรศัพท์ 053-750009)

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --