ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,968

เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน

เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน

วัดเขาพลอยแหวน เป็นวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนเนินเขาพลอยแหวน บริเวณนี้เดิมเคยเป็นแหล่งขุดพลอยแห่งแรกของจันทบุรี ภายในวัดมีบันไดขึ้นสู่ยอดเขาอันเป็นที่ตั้งของเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมณฑปพระพุทธบาท วันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2530

เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมณฑปพระพุทธบาท พระยาไกรโกษาข้าหลวงเมืองจันทบุรี สร้างองค์รัตนคีรีเจดีย์เมื่อปี พ.ศ. 2379 เป็นเจดียฺทรงกลมแบบลังกา ก่ออิฐถือปูน กว้าง 4 วา สูง 6 วา 3 ศอก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ต่อมาปี พ.ศ. 2495 มีการบูรณะเจดีย์โดยขยายความกว้างและความสูงของฐาน เป็นกว้าง 4 วา 2 ศอก สูง 7 วา บริเวณด้านหน้าเจดีย์เป็นที่ตั้งของมณฑปซึ่งก่อสร้างค้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 ภายในประดิษฐานพรพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก 1 ศอกหนึ่งองค์ฐานมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง

ยอดเขาพลอยแหวน เป็นจุดชมทิวทัศน์รอบเมืองจันท์ต้องเดินขึ้นบันไดไปราว 600 ขั้น ทางขึ้นแวดล้อมด้วยป่าดงดิบเขียวชอุ่มและมีนกหลายชนิดให้ดูโดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีนกแต้วแล้วธรรมดาจำนวนมากอพยพเข้ามาสร้างรัง

จากบริเวณยอดเขาจะเห็นตัวเมืองที่อยู่บริเวณเชิงเขาสระบาปอยู่ทางทิศตะวันตก และเห็นชายหาดแหลมสิงห์และเกาะนมสาวอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นสวนผลไม้เขียวครึ้ม


ทางเดินขึ้นเจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน

เดินขึ้นบันไดราว 600 ขั้น

เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน

เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน

เมื่อขึ้นมาถึงด้านบน จะสามารถมองเห็นบรรยากาศตัวเมืองบริเวณเขาสระบาป และสวนผลไม้ที่อยู่ใกล้เคียง

เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน

เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน

เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน

เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน

บรรยากาศรอบๆ เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน

เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน

เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน

เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน