ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 417

พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด วัดทองทั่ว

พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด วัดทองทั่ว

พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด วัดทองทั่วเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบที่เมืองเพนียด มีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญหลายชิ้น บางชิ้นมีอายุนับพันปี บ่งบอกถึงความเป็นมาที่เก่าแก่ของเมืองโบราณเพนียด ที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยขอมโบราณ โดยวัตถุโบราณชิ้นสำคัญที่ถือเป็นไฮไลท์ในพิพิธภัณฑ์คือ ทับหลังในรูปแบบศิลปะเขมรโบราณ แบบถาลาบริวัต ซึ่งนับได้ว่าเป็นยุคที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบมา

ทับหลังศิลปะแบบไพรกเมง

ทับหลังศิลปะแบบไพรกเมง

ทับหลังศิลปะแบบไพรกเมง

ทับหลังศิลปะแบบไพรกเมง

โบราณวัตถุที่ค้นพบ

โบราณวัตถุที่ค้นพบ

โบราณวัตถุที่ค้นพบ

โบราณวัตถุที่ค้นพบ

โบราณวัตถุที่ค้นพบ

โบราณวัตถุที่ค้นพบ

โบราณวัตถุที่ค้นพบ

โบราณวัตถุที่ค้นพบ

โบราณวัตถุที่ค้นพบ

โบราณวัตถุที่ค้นพบ

ข้อความจารึกสมัยก่อน

ข้อความจารึกสมัยก่อน

ศิลาจารึกเพนียด จ.บ.8

ศิลาจารึกเพนียด จ.บ.8

ศิลาจารึกเพนียด จ.บ.8

ศิลาจารึกเพนียด จ.บ.8

เครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผา

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

ศิลาจารึกเพนียด จ.บ.8

ศิลาจารึกเพนียด จ.บ.8

ภาพวาดเมือง

ภาพวาดเมือง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ทีบเก็บรักษาคัมภีร์

ทีบเก็บรักษาคัมภีร์

ทีบเก็บรักษาคัมภีร์

ทีบเก็บรักษาคัมภีร์

แสดงผลงาน

แสดงผลงาน

ตราชั่งโบราณ

ตราชั่งโบราณ

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

แผนผังที่ตั้ง

แผนผังที่ตั้ง

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ค่าธรรมเนียม

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 08:30 - 16:30 น
ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม