ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,497

ศาลหลักเมือง จันทบุรี

ศาลหลักเมือง จันทบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองจันท์เคียงคู่กับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เป็นศาลหลักเมืองที่สร้างอย่างสวยงาม

ศาลเดิมนั้นสันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2310 ต่อมามีสภาพทรุดโทรม ชาวจันทบุรีจึงร่วมกันก่อสร้างศาลใหม่ รวมทั้งหล่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วย โดยวางศิลาฤกษ์เมื่อปี พ.ศ. 2524 ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2526 หลักเมืองเป็นแท่งศิลาสูง 3 ม. ส่วนเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นเทพเจ้าจีน


ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำจังหวัดจันทบุรีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบริเวณจำหน่ายธูป-เทียนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อหลักเมืองบริเวณภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบริเวณรอบๆ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลหลักเมืองจันทบุรี