ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,984

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

โมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจรไปมา ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระยะทาง 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผิวการจราจรคู่กว้าง 7 เมตร อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนอมรฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีดำรงค์ 

ทางเข้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

ทางเข้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

ทางเข้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์รุูป

ทางเข้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์รุูป

ป้ายน่ารัก ยินดีต้อนรับ

ป้ายน่ารัก ยินดีต้อนรับ

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

ทางเข้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

ทางเข้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

ทางเข้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

ทางเข้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

ทางเข้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

ทางเข้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

บรรยากาศกลางคืนทางเข้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

บรรยากาศกลางคืนทางเข้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

บรรยากาศกลางคืนทางเข้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

บรรยากาศกลางคืนทางเข้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

ที่เที่ยวแนะนำ