ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,832

แก่งตะนะ

แก่งตะนะ

แก่งกลางลำน้ำมูล เมื่อลำน้ำมูลทั้งสองสายมาบรรจบกัน ผ่านโขดหินขนาดมหึมากลางลำน้ำกินอณาเขตกว้างราว 1 ตร. กม. ในฤดูฝนน้ำมากอาจไม่มีโอกาสเห็นแก่งหินนี้

ที่เที่ยวแนะนำ