ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 91

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง มีอายุกว่า 147 ปีเป็นวัดที่สำคัญ  วิหารเก่าแก่และโบสถ์สีขาวสร้างแบบเรียบง่าย มีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติ ภายในวัดร่มรื่นด้วยต้นพิกุลขนาดใหญ่ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง เดิมในบริเวณนี้มีสองวัดอยู่ติดกัน คือวัดโบสถ์มณีราษฎร์ และวัดศรีบุญเรือง มีกำแพงกั้นเขตวัดอยู่ด้านหลังโบสถ์วัดโบสถ์มณีราษฎร์ ต่อมาปี พ.ศ. 2456 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ใน จ.ตาก ได้เสด็จเยี่ยมวัดโบสถ์มณีราษฎร์ พระองค์ทรงปรารภว่า ถ้ารวมวัดศรีบุญเรืองกับวัดโบสถ์มณีราษฎร์เป็นวัดเดียวกัน ให้ชื่อว่า วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ก็จะเป็นการดียิ่ง หลังจากนั้นจึงมีการรวมทั้งสองวัดเป็นวัดเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2497