ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต, ตาก
คำขวัญประจำจังหวัดตากธรรมชาติ ภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

ประวัติmapparkcopy copy.jpg (1116 bytes)

เมืองตากในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอยู่มาก่อน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ ตัวเมืองเดิม ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาก เมืองนี้สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมาเมื่อได้สถาปนากรุงสุโขทัย เป็นราชธานีแล้ว เมืองตากมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญด้านตะวันตก ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดให้ย้ายตัวเมืองตาก จากฝั่งขวาของแม่น้ำปิงมายังฝั่งซ้าย บริเวณตำบลบ้านระแหงจนกระทั่งทุกวันนี้

 

การปกครอง 

จังหวัดตากตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าไม้และภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ 16,406 ตรกม. แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ

อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา
อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง
อำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระ กิ่งอำเภอวังเจ้า 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ             จดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
ทิศตะวันออก        จดจังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก          จดประเทศสหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำเมยและทิวเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นพรมแดน
ทิศใต้                จดจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรี