แผนที่

แก้ไข

แผนที่ ตาก

แผนที่ตาก

 

1. อุทยานแห่งชาติลานสาง       ( Lan Sang National Park )
2. ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาดอยมูเซอ    
3. ร้านผลิตผลของชาวไทยภูเขา   ( Thai Phukhao Shopping Center )
4. อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช   ( Taksin Maharat National Park )
5. ศาลเจ้าพ่อพะวอ  ( San Chaopo Phawo )
6. ศาลเจ้าขุนสามชน    ( San Chao Khunsamchon )
7. ทวีชัยแลนด์   ( Thaveechai Land )
8. น้ำตกแม่กาษา    ( Mae Kasa Waterfall )
9. อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ   Khun Phawo National Park )