ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด มีแหล่งที่ผลิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองหลายประเภท อาทิ ผ้าไหมที่บ้านหวายหลึม อำเภอธวัชบุรี มีผ้าไหมหลายชนิดมากมายทั้งสีสันลวดลายและความประณีต ร้อยเอ็ดได้ชื่อว่าเป็น แหล่งผลิตผ้าไหมชั้นเยี่ยม ได้รับรางวัลในการประกวดผ้าไหมหลายครั้ง แคน ที่บ้านสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นแคนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีการทำฟืม สำหรับทอผ้าที่บ้านเขื่อง อำเภอธวัชบุรี สามารถทำรายได้ให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก สำหรับร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกได้แก่

จันเพ็ญ (หัตถกรรมไหม)

ถนนสุริยเดชบำรุง จำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม ดอกไม้ไหม ฯลฯ

ร้านจรินทร์

283-5 ถนนผดุงพานิช จำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม ของที่ระลึก ฯลฯ

ร้านนกน้อย

63-5 ถนนราษฎร์อุทิศ โทร. 043-511159, 043-520367-8 จำหน่ายหมูยอ แหนม หมูเส้น หมูหยอง กุนเชียง

ร้านภายในโรงแรมไหมไทย

โรงแรมไหมไทย ถนนหายโศรก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นเมือง

ร้านแม่บัวลอง

ถนนผดุงพานิช จำหน่ายผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง ฯลฯ

ร้านยวนจิต

ถนนสายร้อยเอ็ด-มหาสารคาม บ้านโนนเมือง จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมือง หมอนลายขิต ฯลฯ

ร้านลีนวัฒน์

ถนนสุนทรเทพ จำหน่ายผ้าไหม ฯลฯ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง หลังศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043-513009, 043-511260

ร้านเสริมพันธ์

ถนนผดุงพานิช จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมือง หมอนขวาง หมอนขิต

สถานที่รวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของชาวบ้านในจังหวัด เช่น ผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมืองหมอนลายขิต เครื่องจักสาน เครื่องใช้พื้นเมือง ฯลฯ