ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,332

วัดกลาง

วัดกลาง

วัดกลาง ตั้งอยู่ในตัวอำเภอนครไทย เชื่อกันว่าบริเวณนี้เคยเป็นเมืองบางยาง ซึ่งปกครองโดยพ่อขุนบางกลางท่าว (หรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย)

ด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว มีต้นจำปาขาว อายุกว่า 700 ปี ลำต้นสูงใหญ่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ และยังออกดอกให้ชมอยู่จนทุกวันนี้ นอกจากนี้ที่อำเภอนครไทยยังมีประเพณีปักธงชัยบนยอดเขาช้างล้วงในช่วงวันลอยกระทงอีกด้วย

พระอุโบสถพระอุโบสถ

หลวงพ่อหิน สมัยลพบุรีหลวงพ่อหิน สมัยลพบุรี

หลวงพ่อหิน ลอยน้ำ
หลวงพ่อหินลอยน้ำ

จำปาขาว 700 ปี
ต้นจำปาขาว 700 กว่า ปี

อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางท่าว)