ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต, พิษณุโลก
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลกพระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

 

action.gif (910 bytes) ประวัติ

พิษณุโลก เป็นจังหวัดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างภาคกลางและภาคเหนือ สร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 สมัยขอมมีอำนาจปกครองแถบนี้ พิษณุโลกเดิมชื่อ"เมืองสองแคว" ตั้งอยู่บริเวณ วัดจุฬามณีในปัจจุบัน เหตุที่ชื่อเมืองสองแคว เพราะตั้งอยู่ระหว่างแควน่านกับลำน้ำแควน้อย ในสมัยสุโขทัย
ครั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองสองแควมาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 1900 และยังเรียกเมืองสองแควเรื่อยมา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพิษณุโลกในสมัยอยุธยา    รัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อครั้งที่เสด็จ ขึ้นมาประทับที่เมืองสองแควตั้งแต่ พ.ศ. 2006 จนสิ้นรัชกาลในปี พ.ศ. 2031

เมืองพิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยานานถึง 25 ปี ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และเป็นเมืองลูกหลวง ซึ่งกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาส่งมหาอุปราช หรือพระราชโอรสมาครอง เมืองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงมีพระราชสมภพ ณ เมืองนี้ และได้ทรงครองเมืองนี้เช่นกัน

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2437 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นมณฑล เรียกว่ามณฑลพิษณุโลก   ต่อมายกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้ว พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นจังหวัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

action.gif (910 bytes) อาณาเขต

จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพฯ 377 กม. ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสลับป่าไม้ มีเนื้อที่ 10,815.8 ตรกม. มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 2 สายคือ แม่น้ำน่าน และแม่น้ำยม

ทิศเหนือ              จดจังหวัดอุตรดิตถ์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก         จดจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย
ทิศตะวันตก          จดจังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร
ทิศใต้                 จดจังหวัดพิจิตร

action.gif (910 bytes) การปกครอง

จังหวัดพิษณุโลกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ

 

อำเภอเมือง

อำเภอวังทอง

อำเภอพรหมพิราม

 

อำเภอบางระกำ

อำเภอบางกระทุ่ม

อำเภอนครไทย

 

อำเภอวัดโบสถ์

อำเภอชาติตระการ

อำเภอเนินมะปราง