ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,477

สระสองห้อง

สระสองห้อง

อยู่ทางด้านตะวันตกของพระราชวังจันทน์นอกกำแพงปัจจุบันอยู่นอกรั้วของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เดิมชาวบ้านเรียกว่า "หนองสองห้อง" เป็นที่ประทับสำราญพระทัยของพระมหากษัตริย์ที่มาประทับ ณ พระราชวังจันทน์
 

สระสองห้อง พิษณูโลก

สระสองห้อง พิษณูโลก

ลักษณะของสระสองห้อง จะมีขนาดใหญ่ กว่าสระน้ำทั่วๆไป

ลักษณะของสระสองห้อง จะมีขนาดใหญ่ กว่าสระน้ำทั่วๆไป

ค่าธรรมเนียม

-