ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,347

วัดอรัญญิก

วัดอรัญญิก

เจดีย์วัดอรัญญิกวัดอรัญญิก เป็นวัดโบราณสมัยสุโขทัย ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริเวณนอกกำแพงเมือง ประมาณ 1 กิโลเมตร ตามความนิยมในสมัยสุโขทัยที่สร้างสร้างวัดในป่าและ ให้ชื่อว่า "อรัญญิก"
 
ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัด เจดีย์องค์ประธานเป็นทรงลังกา ฐานกลม องค์ระฆังเหลือครึ่งซีกจนถึง บัลลังก์ พบร่องรอยการบูรณะจึงมีรูปแบบผสมผสาน พบซากอุโบสถ ซากใบเสมาหินศิลปสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน สุโขทัย และอยุธยา มีคูน้ำล้อมเนินดิน

ภาพมุมสูงมองเห็นรอบๆของ วัดอรัญญิก

ภาพมุมสูงมองเห็นรอบๆของ วัดอรัญญิก

แผนผังวัดอรัญญิก

แผนผังวัดอรัญญิก

จุดสำคัญของ วัดอรัญญิก

จุดสำคัญของ วัดอรัญญิก

โบราณสถาน ของวัดอรัญญิก

โบราณสถาน ของวัดอรัญญิก

วัดอรัญญิก เดินชมรอบๆ

วัดอรัญญิก เดินชมรอบๆ

วัดอรัญญิก เป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่มาก

วัดอรัญญิก เป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่มาก

วัดอรัญญิก เดินเล่น ถ่ายภาพ

วัดอรัญญิก เดินเล่น ถ่ายภาพ

วัดอรัญญิก พิษณุโลก

วัดอรัญญิก พิษณุโลก