ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 917

วัดศรีสุคต

วัดศรีสุคต

วัดศรีสุคต ตั้งอยู่ภายในของกำแพงเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์ สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบไปด้วย เจดีย์พระประฐานสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐ มีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารศรีวิชัยปูนปั้นอยู่ 4 ด้าน ด้านข้างแต่ละซุ้มมีพระสาวกปูนปั้นในอิริยาบถประนมมือประทักษิณโดยรอบฐานเจดีย์ องค์เจดีย์ส่วนยอดพังจนหมด สันนิษฐานว่าเดิมเป็นเจดีย์ทรงระฆัง นอกจากนี้ยังมีเจดีย์บริวารที่มีลักษณะเป็นเจดีย์ประจำมุมของเจดีย์ด้านหน้าเจดีย์ประธาน หรือด้านทิศตะวันออกเป็นฐานวิหารขนาด 7 ห้อง ก่อด้วยศิลาแลงและอิฐ ส่วนหลังคาซึ่งพังจนหมดแล้ว เดิมเป็นโครงสร้างไม้มุงกระเบื้องดินเผา ทำเป็นหลังคาซ้อนกันสามชั้น

ป้ายวัดศรีสุคต

ป้ายวัดศรีสุคต

โบราณสถานที่ถูกค้นพบ

โบราณสถานที่ถูกค้นพบ

โบราณสถานของ วัดศรีสุคต

โบราณสถานของ วัดศรีสุคต