ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,657

ถนนคนเดิน พิษณุโลก

ถนนคนเดิน พิษณุโลก

ถนนคนเดินพิษณุโลก ได้ร่วมกันสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้แก่จังหวัด ได้บริหารจากเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก ได้คัดสรรร้านขายของ และจัดระเบียบต่างๆ ซึ่งจะเน้นธีมของถนนคนเดินให้มี ความเป็นไทย นั้นจึงเป็นที่มีขายสินค้า และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในถนนคนเดิน เช่น อาหารไทยๆ ขนมไทย หรือ กิจกรรมการลำวง ณ.ลานลำวง หรือบริเวณหน้าวัดจันทร์วัดออกนั่นเอง

ตั้งอยู่ที่ถนนสังฆบูชา โรงเรียนวันจันทร์ตะวันออก - วัดจันทร์ตะวันออก
เปิดทุกวันเสาร์
เป็นตั้งแต่เวลา 17.00-22.00

 
ถนนคนเดิน พิษณุโลก

ถนนคนเดิน พิษณุโลก

ถนนคนเดิน พิษณุโลก

ถนนคนเดิน พิษณุโลก

ถนนคนเดิน พิษณุโลก

ถนนคนเดิน พิษณุโลก

ถนนคนเดิน พิษณุโลก