ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,407

พิพิธภัณฑ์ ทหารกองทัพภาคที่ 3

พิพิธภัณฑ์ ทหารกองทัพภาคที่ 3

พิพิธภัณฑ์ทหาร ทภ.๓ : เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ พล.ท.จิรเดช คชรัตน์ มทภ.๓ มีดำริให้จัดสร้าง พิพิธภัณฑ์ทหาร ทภ.๓ แห่งใหม่ เพื่อเป็นแหล่งร่วมรวมประวัติศาสตร์ ทภ.๓ ซึ่งได้ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานกว่าศตวรรษ เพื่อให้ทหารและบุคคลทั่วไปเยี่ยมชม และศึกษาหาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์การทหาร รวมทั้งพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรมหากษัตริย์ไทยที่ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย มิให้ตกอยู่ในอำนาจของอริราชศัตรู เพื่อส่งเสริมให้อนุชนรุ่นหลังได้เกิดความภาคภูมิใจ ความรัก หวงแหน เอกราชของประเทศชาติได้ช่วนกันปกป้องให้ประเทศไทยคงอยู่ตราบชั่วนิรันด


บริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ ๓

อุปกรณ์ประจำตัวของทหาร

พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ ๓

บรรยากาศรอบๆ พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ ๓