ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 853

วัดพระพุทธไสยาสน์

วัดพระพุทธไสยาสน์

ตั้งอยู่เชิงเขาวังด้านทิศใต้ เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีลักษณะ งดงามและมีขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในสี่ของประเทศ

 

วิหารพระยืน

วิหารพระยืน

วัดพระพุทธไสยาสน์

วัดพระพุทธไสยาสน์

พระบรมฉายลักษณ์

พระบรมฉายลักษณ์

ด้านนอกของ วัดพระพุทธไสยาสน์

ด้านนอกของ วัดพระพุทธไสยาสน์

ด้านนอกของ วัดพระพุทธไสยาสน์

ด้านนอกของ วัดพระพุทธไสยาสน์

ด้านนอกของ วัดพระพุทธไสยาสน์

ด้านนอกของ วัดพระพุทธไสยาสน์

ด้านนอกของ วัดพระพุทธไสยาสน์

ด้านนอกของ วัดพระพุทธไสยาสน์

วัดพระพุทธไสยาสน์

วัดพระพุทธไสยาสน์