ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 43

วัดเวียง

วัดเวียง เป็นวัดเก่าแก่กลางเมืองเถิน มีรูปแบบศิลปะคล้ายกับวัดพระธาตุลำปางหลวง แต่จะมีขนาดเล็กกว่า โดยมีพระธาตุเจดีย์เป็นศูนย์กลางของวัด มีพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของพระธาตุหรือด้านหน้าของวัด โอบล้อมด้วยศาลาบาตรซึ่งเป็นแนวระเบียงกั้นเป็นเขตแดน ทางเข้าด้านหน้าทำเป็นซุ้มประตูโขงประดับปูนปั้นอย่างสวยงาม นับเป็นรูปแบบของวัดโบราณที่พบมาก ในเขต จังหวัด ลำปาง ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมของวิหาร และภาพเขียนลายทองที่ควรชม