ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,237

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2527 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในโอกาสนั้น ได้ทรงรับทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรบ้านแม่ต๋ำ ซึ่งยากจนมาก มีอาชีพไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ดำรงชีพโดยการรับจ้างตัดไม้ให้กับนายทุน จึงทรงเลือกที่ดินว่างเปล่าหน้าโรงเรียนแม่ต๋ำก่อสร้างอาคารศูนย์ศิลปาชีพ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับดำเนินงาน โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ กองร้อยที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ดำเนินการก่อสร้างอาคาร เมื่อ 22 กุมภาพันธุ์ 2527

ต่อมา กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้กองทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 17 รับผิดชอบดำเนินการตามลำดับ จนถึงปีงบประมาณ 2535 จึงได้มอบหมายมณฑลทหารบกที่ 32 รับผิดชอบดำเนินการจนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2538 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จฯตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ และทรงเยี่ยมราษฎรหมวดนาล่าม บ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาสนับสนุนและช่วยเหลือราษฎรในหมวดนาล่าม และพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นา เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในไร่นาสวน ผลไม้ ประมง และอุปโภคบริโภค ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ป้ายทางเข้า ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

ป้ายทางเข้า ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

มีป้ายเขียน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

มีป้ายเขียน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

จุดบริการ

จุดบริการ

เครื่องปั้น

เครื่องปั้น

กระถางขนาดใหญ่

กระถางขนาดใหญ่

เครื่องปันแต่งละแบบ

เครื่องปันแต่งละแบบ

ทอผ้า

ทอผ้า

มีเครื่องทอผ้าของชาวบ้าน

มีเครื่องทอผ้าของชาวบ้าน

ตะกร้าสานมือ

ตะกร้าสานมือ

ไม้แกะสลัก

ไม้แกะสลัก

แจกัน ขนาดใหญ๋สำหรับตกแต่งบ้าน

แจกัน ขนาดใหญ๋สำหรับตกแต่งบ้าน

แจกันสำหรับใส่ดอกไม้ตกแต่ง

แจกันสำหรับใส่ดอกไม้ตกแต่ง

รุูปแจกันสำหรับใส่ดอกไม้ตกแต่ง

รุูปแจกันสำหรับใส่ดอกไม้ตกแต่ง

โชว์รูม เครื่องแก้ว

โชว์รูม เครื่องแก้ว