ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 163

วัดพระธาตุเสด็จ

วัดพระธาตุเสด็จ

อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางลำปาง-งาว ประมาณ 19 กม. แยกซ้ายตรงกม.ที่ 17 เข้าไปประมาณ 2 กม. วัดพระธาตุเสด็จเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง มีตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี เมื่อประมาณ 500 ปีมาแล้ว อุโบสถและวิหารต่างๆ ในวัดนี้ล้วนแต่เป็นของโบราณที่ได้รับการบูรณะใหม่ แต่ยังคงสภาพศิลปะโบราณให้เห็นได้อยู่จนปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถานของชาติแล้วพุทธสถานที่สำคัญคือ องค์พระธาตุเสด็จ เป็นเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
 เป็นเจดีย์แบบลานนา ลักษณะคล้ายพระธาตุลำปางหลวงแต่องค์เล็กกว่า นอกจากนี้ยังมีวิหารใหญ่ เรียกว่า "วิหารกลาง" ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางลีลาองค์ใหญ่มีพุทธลักษณะงดงามนามว่า "หลวงพ่อห้ามญาติ" วิหารหลวง เรียกว่าวิหารจามเทวี ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ ศิลปะเชียงแสนและวิหารพระพุทธ มีพระพุทธรูปชื่อ "พระเจ้าดำองค์อ้วน" เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ


วัดพระธาตุเสด็จ

วัดพระธาตุเสด็จ 

ด้านตัวพระธาตุ

วัดพระธาตุเสด็จ

วัดพระธาตุเสด็จ

วัดพระธาตุเสด็จ  

วัดพระธาตุเสด็จ

วัดพระธาตุเสด็จ

เคาะระฆังเสียงดัง