ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 301

วังสวนบ้านแก้ว

วังสวนบ้านแก้ว และ พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว ในอดีตที่นี่คือที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่7 ซึ่งประกอบด้วยพระตำหนักและอาคารหลายหลัง ปัจจุบันอยู่ในนความดูแลของ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
วังสวนบ้านแก้ว ได้ก่อตั้งเมือปี พ.ศ.2492 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงอัญเชิญพระบรมอัฐของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจากประเทศอังกฤษกลับสู่ประเทศไทย จากนั้นทรงมีพระราชประสงค์ที่จะมีสถานที่ประทับพักผ่อนอิริยาบถ จึงได้ทรงสร้างวังแห่งนี้ขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยทรงกู้เงินจากธนาคาร เพื่อซื้อที่ดินสองฝั่งคลองบ้านแก้ว รวมที่ดินทั้งหมด 687 ไร่ และพระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ตามชื่อคลองว่า "สวนบ้านแก้ว"
ในระยะแรกสวนบ้านแก้วยังมีสภาพเป็นป่า จึงโปรดเกล้าฯ ให้ทำการปรับที่ดิน พร้อมกันสร้างที่ประทับชั่วคราวทำด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงจาก และได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ ภายหลังได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเรือนไม้หลังเล็ก 2 หลัง คือ เรือนเทา อันเป็นที่ประทับของพระองค์ เรือนแดง ใช้สำหรับเป็นที่พักของข้าหลวงผู้ติดตาม และมีเรือนอีกหลังหนึ่งสร้างแบบบังกะโล เรียกว่า เรือนเขียว เป็นที่พักของราชเลขานุการ ซึ่งเรือนทั้งสามหลังนี้เป็นอาคารถาวรชุดแรกของสวนบ้านแก้ว
ต่อมาใบปี พ.ศ.2515 เมื่อทรงมีพระชนมายุสูงขึ้นและพระพลานามัยไม่สมบูรณ์นัก รัฐบาลจึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานที่ดินสวนบ้านแก้ว เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรี พระองค์จึงทรงพระราชทานสวนบ้านแก้วแก่กระทรวงศึกษาธิการ และได้ย้ายไปประทับ ณ วังศุโขทัยจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต

ค่าธรรมเนียม

เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

สอบถามข้อมูล : โทรศัพท์ 0 3947 1064, 0 3931 9111 ต่อ 7000-1