ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก
ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก รุูป ท่าเรือ หาดไร่เลย์ตะวันออก ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก เป็นจุดขึ้นเรือข้ามฟาก ด้านนี้จะเป็นฝั่งที่น้ำไม่ใส

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันออก