ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 526

ดอยม่อนกระทิง

เป็นอำเภอชายแดน ติดกับประเทศพม่า มีรูปร่างเรียวยาว ทอดตามลำน้ำเมย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาสูงตามแนวเทือกเขาถนนธงชัย ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยพื้นราบประกอบอาชีพทำไร ระยะทางจากแม่สอด - ท่าสองยาง ราว 84 กม. รวมระยะทางจากตัวเมืองตาก ถึง อ.ท่าสองยางราว 170 กม. สภาพเส้นทางเป็นทางลาดยาง